Beviljade nätverksstöd stärker Norden-Baltikumkopplingen

""

Photo by Krišjānis Kazaks on Unsplash

Under andra och sista omgången 2022 mottog Nordisk kulturkontakt 56 ansökningar för kortvarigt nätverksstöd och fattade beslut om att bevilja stöd till 13 nätverksprojekt. Det totala utdelade beloppet var 245 251 euro.

Den här gången handlar en stor del av de beviljade projekten om scenkonst eller bildkonst. Bland dessa projekt finns dock flera som arbetar tvärkonstnärligt. Speciellt glädjande är att 60 procent av projekten har samarbetspartners både från de nordiska och de baltiska länderna. Sakkunniggruppen anser det viktigt att programmet lyckas med att skapa nya kontakter mellan Norden och Baltikum.

Ett av de beviljade projekten var Art-Based Learning at Nordic Art Museums and Art Galleries som genom ett nätverk vill utveckla professionellt samarbete mellan konstpedagoger från sex institutioner i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island. Projektet leds av Nordiska akvarellmuseet och syftar till att påverka samhetsutvecklingen genom konstbaserad inlärning.

Nätverksstödet är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur som syftar till att stärka konstnärligt och kulturellt samarbete och nätverkande mellan professionella konstnärer och kulturutövare i Norden och Baltikum.

Nästa ansökningsomgång arrangeras under våren 2023 och då kan man ansöka både kortvarigt och långvarigt nätverksstöd. Det kortvariga nätverksstödet är avsett för nätverksprojekt upp till ett år medan det långvariga nätverksstödet är avsett för längre men högst 3-åriga nätverksprojekt.

På sidan Beviljade stöd kan du se alla projekt som mottagit stöd i den här och tidigare omgångar.