Nordisk satsning på klimatkompensation av kulturprojekt

Bild med Malin Arnell och Åsa Elzén från samtalsserien ”Skogen kallar". Serien, som arrangerades av Nordisk kulturkontakt i 2021, reflekterar över nutidsmänniskans förhållande till naturen utifrån ett uttalat konst- och kulturperspektiv. Foto: Therese Kellner.

Produktion och förmedling av konst och kultur har i de allra flesta fall en påverkan på klimatet och även om det finns flera sätt att minska klimatavtrycket på så är klimatskompensation ofta nödvändig för att klara klimatneutrala målsättningar. För att bidra till utvecklingen av kompetens, verktyg och riktlinjer på området har de nordiska kulturministrarna fattat beslut om ett gemensamt pilotprojekt.

Många viktiga satsningar är igång för att bidra till en grön omställning av kultursektorn. Flera institutioner och aktörer i Norden har värdefull kompetens som fler bör ta del av och därmed finns en potential för en ökad samordning, strategisk utveckling och utbyte av kunskap, metoder och riktlinjer på nordisk nivå.  Det tar ministrarna fasta på i det nya förslaget om ett pilotprojekt kring klimatkompensation som klubbades igenom på ministrarnas möte i Helsingfors den 2 november.

– Klimakrisen er vår tids største utfordring, og vi må alle må arbeide hardt og finne løsninger slik at den grønne omstillingen kan skje raskere. Den nordiske kultursektoren følger opp og er i gang med prosjektet Bærekraftige kulturopplevelser, som vi nå styrker med en halv million danske kroner. Sammen vil vi arbeide for et grønnere kulturliv og legge til rette for at aktører som går foran på bærekraft bidrar til å dele kunnskap og verktøy, säger Anette Trettebergstuen, Norges kultur- och jämställdhetsminister och ordförande i Nordiska ministerrådet för kultur 2022.

Verktyg och riktlinjer

Pilotprojektet ska involvera både representanter från de nordiska stödprogrammen och experter inom hantering av klimatkompensation med en målsättning om att understödja kunskapsutbyte och en större medvetenhet.

Projektet ska stödja utvecklingen av verktyg och riktlinjer för hur kulturprojekt ska kunna budgetera för klimatkompensation. Projektet vill därmed kunna bidra till en ökad medvetenhet om klimatkompenserande insatser även bland myndigheter som förvaltar stöd till kultursektorn.

Nya initiativ för hållbara kulturupplevelser

De nordiska kulturministrarna har i sitt kulturpolitiska samarbete enats om att arbeta målinriktat för att främja nya hållbara initiativ inom konst- och kultursektorn i Norden. Pilotprojekt om klimatkompensation är en del av projektet Hållbara kulturupplevelser som är en av flera strategiska satsningar i arbetet med de nordiska statsministrarnas vision om Norden som världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Inom ramen för projektet ingår Et grønt veikart for kulturlivet i Norden som helt övergripande ska göra det enklare för nordborna att välja hållbara kulturupplevelser och BærekraftsLAB som undersöker en närmare kopplingen mellan skol- och kultursektorn i hållbarhetsfrågor. Inom projektet genomförs också en studie där könsuppdelad information om kulturkonsumtion jämförs med klimatsavtryck från olika kulturupplevelser.