Offertanmodan gällande utvärdering av stödprogram

Installation med färgladda paraplyer som hänger i luften.

Foto av Adrianna Calvo

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution i Helsingfors med verksamhet i hela Norden. Vi främjar, förstärker och berättar om nordiskt kultursamarbete med visionen att alla ska kunna delta i kultur- och samhällsliv på lika villkor.

Nordisk kulturkontakt administrerar Nordiska ministerrådets stödprogram för kultursamarbete: kultur- och konstprogrammet, det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur och Volt. Via stödprogrammen delas det årligen ut närmare 5 miljoner euro efter beslut av oberoende nordiska och baltiska sakkunniggrupper. Kultur- och konstprogrammet stödjer nordiskt samarbete brett inom konst och kultur. Det nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet är riktat enbart till professionella aktörer inom kultursektorn och programmet består av tre stödformer: mobilitetsstöd, nätverksstöd och residensstöd. Volt är ett kultur- och språkprogram för barn och unga upp till 25 år.

Syftet med de olika stödordningarna framgår av programhandböckerna som fastställs av ämbetsmannakommittén för kultur, ÄK-K, som utgörs av tjänstemän från de nordiska kulturministerierna. Programhandböckerna fastställer även framgångsindikatorerna för stödprogrammen.

Nordisk kulturkontakt avser att genomföra en erfarenhetsbaserad, kvalitativ utvärdering av dessa stödprograms resultat och effekter som tar handböckernas framgångsindikatorer som utgångspunkt och analyserar resultat genom särskilt utvalda och avslutade projekt (case studies). Utvärderingen ska även i den mån det är möjligt ta hänsyn till Nordiska ministerrådets strategiska målsättningar, främst de nordiska kulturministrarnas nya samarbetsprogram som gäller 2021—2024 och den nya visionen för det nordiska samarbetet – Norden skall vara världens mest hållbara och integrerade region 2030.

Utvärderingen ska omfatta tre avslutade projektexempel från Kultur- och konstprogrammet, sex från det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet (två från varje stödform) och två från Volt. Framgångsindikatorerna är både kvalitativa och kvantitativa och redan existerande statistik från tidigare år utgör en referensram till de enstaka projekten. Syftet med analysen är dock inte att fokusera på statistiska uppgifter i första hand. Frågorna som ska analyseras inom ramen för utvärderingen är till vilken grad de utvalda projekten lever upp till handbokens framgångsindikatorer och till vilken grad dessa resultat bidrar till stödformernas övergripande målsättningar i enlighet med kulturministrarnas mål för det nordiska kultursamarbetet.

Arbetsuppgiften ska utföras självständigt men under överinseende av Nordisk kulturkontakt. Nordisk kulturkontakt gör tillgänglig all statistik, projektrapporterna och annan information som behövs för att utföra analysen samt medverkar i urvalet av projekt som skall studeras närmare.

Analysen redovisas i form av en rapport på engelska omfattande ca 50—60 sidor text i Word. Avsikten är att publicera den i Nordiska ministerrådets digitala publikationsportal NordPub vid början av år 2022.

Om Du är intresserad att genomföra denna studie vill vi att Du lämnar in en offert inkl. en kortfattad forskningsplan som max omfattar 2 sidor samt en CV, senast 24 juni 2021 under adress <ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org>.

Analysen ska genomföras augusti—november 2021 med leverans till oss före årsskiftet.

Frågor besvaras av direktör Ola Kellgren tfn +358 50 3028 150 eller per epost ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org.