Tukiohjelmien arvioinnin tarjouspyyntö

Installaatio, missä värikkäät sateenvarjot roikkuvat ilmassa.

Pohjoismainen kulttuuripiste on Helsingissä toimiva virallinen pohjoismainen kulttuurilaitos, jolla on toimintaa koko Pohjolassa. Pohjoismainen kulttuuripiste edistää ja vahvistaa pohjoismaista kulttuuriyhteistyötä sekä kertoo siitä. Visionamme on, että kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuuri- ja yhteiskuntaelämään.

Pohjoismainen kulttuuripiste hallinnoi Pohjoismaiden ministerineuvoston kulttuuriyhteistyön tukiohjelmia, joita ovat kulttuuri- ja taideohjelma, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma sekä lasten ja nuorten kieli- ja kulttuuriohjelma Volt. Tukiohjelmien kautta jaetaan riippumattomien pohjoismaisten ja balttilaisten asiantuntijaryhmien päätösten perusteella vuosittain lähes 5 miljoonaa euroa. Kulttuuri- ja taideohjelmasta tuetaan laajasti pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin saralla. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma on tarkoitettu ainoastaan taiteen ja kulttuurin ammattilaisille, ja se koostuu kolmesta tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta. Volt on lapsille ja alle 26-vuotiaille nuorille tarkoitettu kulttuuri- ja kieliohjelma.

Eri tukiohjelmien tavoitteet on määritelty ohjelmakäsikirjoissa, joista päättää Pohjoismaiden kulttuuriministeriöiden virkamiehistä koostuva pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön virkamieskomitea (ÄK-K). Ohjelmakäsikirjoissa on myös määritelty tukiohjelmien tulosindikaattorit.

Pohjoismaisen kulttuuripisteen aikomuksena on toteuttaa tukiohjelmiensa tuloksista ja vaikutuksista kokemusperäinen laadullinen arviointi, jonka lähtökohtana ovat käsikirjoissa määritellyt tulosindikaattorit. Tuloksia tulee arvioida valikoitujen, päättyneiden hankkeiden pohjalta (case studies). Arvioinnissa tulee mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon myös Pohjoismaiden ministerineuvoston strategiset tavoitteet, etenkin Pohjoismaiden kulttuuriministerien uusi yhteistyöohjelma vuosiksi 2021‒2024 sekä pohjoismaisen yhteistyön uusi visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä.

Arviointiin sisällytetään kolme päättynyttä esimerkkihanketta kulttuuri- ja taideohjelmasta, kuusi Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelmasta (kaksi jokaisesta tukimuodosta) ja kaksi Voltista. Tulosindikaattorit ovat sekä laadullisia että määrällisiä, ja aikaisemmilta vuosilta saatavilla olevat tilastot muodostavat yksittäisten hankkeiden viitekehyksen. Arvioinnin ensisijaisena tavoitteena ei kuitenkaan ole keskittyä tilastotietoihin. Arvioinnissa tulee tarkastella sitä, missä määrin valikoitujen hankkeiden tulokset vastaavat ohjelmakäsikirjassa määriteltyjä tulosindikaattoreita sekä millä tavalla tulokset edistävät tukimuotojen yleisiä tavoitteita kulttuuriministerien pohjoismaiselle kulttuuriyhteistyölle asettamien päämäärien mukaisesti.

Arviointi toteutetaan itsenäisesti mutta Pohjoismaisen kulttuuripisteen valvonnassa. Pohjoismainen kulttuuripiste tarjoaa saataville tarvittavat tilastot, hankeraportit ja muita arvioinnissa tarvittavia tietoja sekä osallistuu lähemmin tarkasteltavien hankkeiden valintaan.

Arvioinnin tulokset tulee toimittaa englanninkielisenä n. 50‒60-sivuisena Word-muotoisena raporttina. Loppuraportti on tarkoitus julkaista Pohjoismaiden ministerineuvoston sähköisessä NordPub-julkaisuportaalissa vuoden 2022 alussa.

Arvioinnin toteuttamisesta kiinnostuneita pyydetään jättämään tarjous, joka sisältää lyhyen, korkeintaan kahden sivun mittaisen arviointisuunnitelman sekä CV:n. Tarjouksen jättämisen määräpäivä on 24. kesäkuuta 2021, ja se toimitetaan osoitteeseen <ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org>.

Arvioinnin toteutusajankohta on elo‒marraskuu 2021, ja sen loppuraportti on luovutettava ennen vuodenvaihdetta.

Kysymyksiin vastaa johtaja Ola Kellgren, puh. +358 50 3028 150 tai sähköpostitse: ola.kellgren@nordiskkulturkontakt.org.