Kymmenen lapsi- ja nuorisoyhteistyön hanketta sai tukea Norden 0–30 -ohjelmasta

Angutitsiaq Isbosethsen, Eetu Leinonen and Tinna Isebarn stand in front of a pink building.

Norden 0–30 -ohjelman vuoden viimeisellä hakukierroksella myönnettiin tukea yhteensä kymmenelle hankkeelle. Kaikkiaan hakemuksia jätettiin 45 kappaletta eri puolilta Pohjolaa, ja ne jakaantuvat aihepiireiltään sosiaalisiin, poliittisiin ja kulttuurialan teemoihin.

Asiantuntijaryhmä valitsi 45 hankkeen joukosta kymmenen, joille se myönsi tukea yhteensä 259 000 euroa. Yksittäiset apurahat olivat suuruudeltaan 7 500–50 000 euroa. Tällä vuoden 2 023 viimeisellä hakukierroksella saatiin poikkeuksellisen paljon hakemuksia, joista huomattava osa haki suurinta mahdollista eli 50 000 euron tukea. Asiantuntijaryhmä oli tyytyväinen ohjelman saamaan suureen kiinnostukseen ja erityisesti Grönlannista tulleisiin nuorisovetoisiin hakemuksiin.

“Hakemuksia tuli hyvin erilaisilta aihealueilta, sillä ohjelmasta voi hakea tukea kulttuuriprojektien lisäksi myös yhteiskunnallisiin tai poliittisiin hankkeisiin. Joukosta erottuivat hankkeet, jotka tavalla tai toisella liittyvät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Esimerkiksi rauhantyötä tai turvallisuuskysymyksiä käsittelevät hakemukset nousivat etusijalle, sillä aihepiiri on valitettavasti hyvin ajankohtainen tässä jatkuvien kriisien ajassa”, toteaa ryhmän puheenjohtaja, islantilainen Tinna Isebarn.

Esimerkkejä tuetuista hankkeista:

”Roma and Traveller students in the Nordic region” – Association RUNG

Hankkeessa luodaan uusia verkostoja Pohjoismaiden romaniopiskelijoiden välille ja voimaannutetaan tätä hyvin marginalisoitua ja näkymätöntä opiskelijaryhmää. Vaikka romaniopiskelijat ovat uranuurtajia, jotka tasoittavat tietä kokonaiselle vähemmistölle, he kohtaavat samalla merkittäviä haasteita. Esimerkkeinä voidaan mainita vähemmistöstressi ja vaikeus jakaa omia kokemuksia, koska tällä opiskelijaryhmällä ei ole omaa tukiryhmää Pohjoismaissa.

“Rock Donna conference” – Rock Donna

Nuorten johtama Rock Donna -yhdistys tukee ja innostaa musiikkiteollisuudessa toimivia tyttöjä, naisia ja aliedustettuja sukupuoli-identiteettejä. Pyrkimyksenä on vahvistaa heidän musiikillista ja sosiaalista itseluottamustaan esitysten ja musiikin tekemisen avulla. Yhdistys järjestää leirejä, konferensseja, opetusta ja muita tapahtumia. Pitkän aikavälin tavoitteena on tukea yhdenvertaisuutta osallistamalla aliedustettuja sukupuoli-identiteettejä musiikkiteollisuuden eri osa-alueilla.

“Nordic Coalition on Youth, Peace and Security”– UN youth of Finland

Nuorten johtama Nordic Youth, Peace and Security Coalition pyrkii tukemaan nuorten ja nuorisojärjestöjen tekemää rauhantyötä sekä edistämään YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaa Pohjoismaissa. Hankkeen tavoitteena on keskittyä nuorten myönteiseen potentiaaliin rauhanrakentajina sekä nuorten osallistumisen tärkeyteen.

Norden 0–30 -tukiohjelman seuraava hakukierros on 9. tammikuuta–9. helmikuuta 2024!

Jos sinulla on kysyttävää tulevasta hakemuksesta, ota yhteyttä erityisasiantuntija Sidsel Emilie Eskeseniin sähköpostitse sidsel.eskesen@nordiskkulturkontakt.org tai varaa etätapaaminen.

Kaikki tukea saaneet hankkeet löytyvät Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivustosta.