Nordiska ministerrådet söker en direktör till Nordisk kulturkontakt

""
Vill du jobba med förverkligandet av Nordiska ministerrådets Vision som har som mål att Norden blir världens mest hållbara och integrerade region i 2030? Vill du vara med och förverkliga nordiskt kultursamarbete? Är du den direktör som kan bidra till att skapa mervärde för de nordiska ländernas samarbete inom kultur- och konstområdet?  

Nordisk kulturkontakt i Finland är en kulturinstitution inom det officiella nordiska samarbetet som är centralt beläget i Helsingfors, Finlands huvudstad och på Sveaborg, en ö utanför Helsingfors. Institutionen är en viktig kulturaktör och en kreativ, involverande och delaktiggörande plattform för såväl kulturmöten som samhällsdiskussioner. Nordisk kulturkontakt har till uppgift att administrera nordiska kulturministrarnas stödprogram samt att profilera det nordiska kultursamarbetet på både nordisk och internationell nivå. Institutionen samarbetar med de andra samnordiska kulturhusen och -institutioner under Nordiska ministerrådet. Direktören kommer också att ha tillgång till ett resursrikt ekosystem med 12 nordiska institutioner. Kultur ska i första hand förstås som själva kulturfältet, men det är också möjligt att genom utställningar, evenemang osv sprida kunskap och inspiration om hur man kan arbeta med klimatanpassning, biologisk mångfald och integration m.m. utifrån nordiska kulturella premisser om dialog och jämlikhet.Integrering av hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv har en central roll i Nordiska ministerrådets all verksamhet.

Som en strategiskt lagd direktör ska du leda och utveckla en institution med både evenemangs- och stödprogramsverksamhet på två olika ställen så att den fortsatt kan upprätthålla en verksamhet med hög kvalitet och med en mångfald i såväl dess innehåll som kontaktytor. Direktören bistås av en styrelse som, inom de ramar som Nordiska ministerrådet angivit, är ett rådgivande organ inom institutionens verksamhetsområde.

Vi söker dig som har:
 • Relevant akademisk utbildning/examen
 • Flera års dokumenterat goda chefs- och ledarerfarenheter
 • Erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling inom kulturområdet
 • Erfarenhet av att arbeta i en politisk miljö/offentlig förvaltning, samt
 • Erfarenhet av administrativt arbete, ekonomistyrning och förhandlingar samt av internationellt samarbete.
 
Vidare ska du ha förmåga att:
 • Leda, företräda och utveckla verksamheten på ett professionellt och strategiskt sätt
 • Säkra att verksamheten uppfyller sitt uppdrag och når sina mål med de resurser som verksamheten förfogar över
 • Goda kommunikativa färdigheter
 • Leda och engagera kompetenta medarbetare i en dynamisk organisation som präglas av stödprogramsadministration samt produktion och förmedling av publika evenemang inom såväl kultur som andra samhällsfrågor
 • Samarbeta väl med finländska, nordiska och internationella, aktörer, samt
 • Formulera dig väl både muntligt och skriftligt på något av ministerrådets tre arbetsspråk (danska, svenska eller norska) och på engelska.
Det är meriterande om du har:
 • Erfarenhet av nordiskt samarbete
 • Ett brett nätverk
 • Erfarenhet av publikutveckling
 • Erfarenhet av arbete med mångfald och jämställdhet.

Direktören har det juridiska och ekonomiska ansvaret för institutionens löpande verksamhet och rapporterar direkt till generalsekreteraren för Nordiska ministerrådet, samt ingår i ministerrådets utvidgade ledningsgrupp. Direktören ansvarar för vidareutveckling, samordning och planering av verksamheten baserat på institutionens överordnade strategiska mål, årlig budgettilldelning och årligt beviljningsbrev från generalsekreteraren. Institutionen har 15 anställda. Direktören företräder institutionen i såväl det nordiska som det internationella samarbetet. I tjänsten ingår resor, framförallt i Norden.

Vi erbjuder

Ett utvecklande arbete i en nordisk och internationell miljö med kollegor från hela Norden. Som direktör har du en tidsbegränsad anställning med en första anställningsperiod på fyra år, med möjlighet till förlängning med högst fyra år. Lön efter överenskommelse. Den som har en statlig anställning i ett av de nordiska länderna har rätt till tjänstledighet för att arbeta vid en samnordisk institution. Direktören har en möjlighet till en bostad med subventionerad hyra på Sveaborg.

Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Nordisk kulturkontakt är en av Nordiska ministerrådets tolv samnordiska institutioner. Institutionerna förverkligar ministerrådets vision på sina respektive områden i samarbete med nationella och internationella aktörer.

För mer information se https://www.nkk.org/sv/

Sista datum för ansökan är den 17 augusti 2022. Ansökan lämnas in via Nordiska ministerrådets ansökningsportal. Ansökan och namnet på den som sökt är undantaget offentlighet om den som sökt begär detta.

Mer information om tjänsten

Om du vill veta mer om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Torfi Jóhannesson, telefon +45 29 69 29 33, eller e-mail torjoh@norden.org, eller seniorrådgivare Annika Söderlund på annsod@norden.org. För information om anställningsvillkor vänligen kontakta HR@norden.org.